Nieuws

Laatste nieuws

 Turks leer je zo

Verder nieuws over Turkije, de Turkse taal en de Turkse cultuur.
Lees verder...

Agenda en uitgaanstips

 

 


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 795
Deze week 3134
Deze maand 13082
Sinds 11-2008 2225723

Rangtelwoorden - Say? s?fat?
 

eerste   birinci
tweede   ikinci
derde   üçüncü
vierde   dördüncü
vijfde   beşinci
zesde   altıncı
zevende   yedinci
achtste   sekizinci
negende   dokuzuncu
tiende   onuncu
elfde   on birinci
twaalfde   on ikinci
dertiende   on üçüncü
veertiende   on dördüncü
vijftiende   on beşinci
zestiende   on altıncı
zeventiende   on yedinci
achttiende   on sekizinci
negentiende   on dokuzuncu
twintigste   yirminci
eenentwintigste   yirimi birinci
tweeëntwintigste   yirmi ikinci
drieëntwintigste   yirmi üçüncü
vierentwintigste   yirmi dördüncü
vijfentwintigste   yirmi beşinci
zesentwintigste   yirmi altıncı
zevenentwintigste   yirmi yedinci
achtentwintigste   yirmi sekizinci
negenentwintigste    yirmi dokuzuncu
dertigste   otuzuncu
eenendertigste   otuz birinci
tweeëndertigste   otuz ikinci
veertigste   kırkıncı
vijftigste   ellinci
zestigste   altmışıncı
zeventigste   yetmişinci
tachtigste   sekseninci
negentigste   doksanıncı
honderdste   yüzüncü
honderd en eerst   yüz birinci
honderdtweeëntwintigste   yüz yirmi birinci
tweehonderdste   iki yüzüncü
driehonderdste   üç yüzüncü
vierhonderdste   dört yüzüncü
vijfhonderdste   beş yüzüncü
zeshonderdste   altı yüzüncü
zevenhonderdste   yedi yüzüncü
achthonderdste   sekiz yüzüncü
negenhonderdste   dokuz yüzüncü
duizendste   bininci
duizend en eerste   bin birinci
twaalfhonderddrieënveertigste   bin iki yüz kırk üçüncü
tweeduizendste   iki bininci
drieduizendste   üç bininci
vierduizendste   dört bininci
vijfduizendste   beş bininci
zesduizendste   altı bininci
zevenduizendste   yedi bininci
achtduizendste   sekiz bininci
negenduizendste   dokuz bininci
tienduizendste   on bininci
honderdduizendste   yüz bininci
miljoenste   milyonuncu
miljardste   milyarıncı

 

 

 
Citaat van de dag

"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Biti ili ne biti, to je pitanje. "
- William Shakespeare / Viljem Šekspir -
(1564-1616)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?