Agenda en uitgaanstips

 

 


Lees verder...

Telwoorden - Say? sözcükleri
 

nul   s?f?r
één   bir
twee   iki
drie   üç
vier   dört
vijf   be?
zes   alt?
zeven   yedi
acht   sekiz
negen   dokuz
tien   on
elf     on bir
twaalf     on iki
dertien   on üç
veertien   on dört
vijftien   on be?
zestien   on alt?
zeventien   on yedi
achttien   on sekiz
negentien   on dokuz
twintig   yirmi
eenentwintig   yirmi bir
tweeëntwintig   yirmi iki
drieëntwintig   yirmi üç
vierentwintig   yirmi dört
vijfentwintig   yirmi be?
zesentwintig   yirmi alt?
zevenentwintig   yirmi yedi
achtentwintig   yirmi sekiz
negenentwintig   yirmi dokuz
dertig   otuz
eenendertig   otuz bir
tweeëndertig   otuz iki
veertig   k?rk
vijftig   elli
zestig   altm??
zeventig   yetmi?
tachtig   seksen
negentig   doksan
honderd   yüz
honderd en één   yüz bir
honderdtweeëntwintig   yüz yirmi iki
tweehonderd   iki yüz
driehonderd   üç yüz
vierhonderd   dört yüz
vijfhonderd   be? yüz
zeshonderd   alt? yüz
zevenhonderd   yedi yüz
achthonderd   sekiz yüz
negenhonderd   dokuz yüz
duizend   bin
duizend en één   bin bir
twaalfhonderddrieënveertig   bin iki yüz k?rk üç
tweeduizend   iki bin
drieduizend   üç bin
vierduizend   dört bin
vijfduizend   be? bin
zesduizend   alt? bin
zevenduizend   yedi bin
achtduizend   sekiz bin
negenduizend   dokuz bin
tienduizend   on bin
honderdduizend   yüz bin
één miljoen   bir milyon
één miljard   bir milyar

 

 

 
2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.....

Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel. " - René Descartes -
(1596-1650)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.