Nieuws

Laatste nieuws

 Turks leer je zo

Verder nieuws over Turkije, de Turkse taal en de Turkse cultuur.
Lees verder...

Agenda en uitgaanstips

 

 


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 105
Deze week 1885
Deze maand 14775
Sinds 11-2008 2187527

Antoniemenwoordenboek - Antonim szl?
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

 

blij - treurig mutlu - üzgün
aanwezig - afwezig mevcut - mevcut değil
abstract - concreet soyut - somut
actief - passief aktif - pasif
altijd - nooit her zaman - hiçbir zaman
begin - eind baş - son
behaard - kaal kıllı - kel
beloning - straf mükafat - ceza
berg - dal dağ - vadi
binnen - buiten iç - dış
breed - smal geniş - dar
dag - nacht gündüz - gece
dichtbij - ver yakın(da) - uzak(ta)
dik - dun kalın - ince
eb - vloed suyun çekilmesi - suyun yükselmesi
eerste - laatste birinci - sonuncu
engel - duivel melek - şeytan
ergens - nergens ir yerde - hiçbir yerde
gebrek - overvloed eksiklik - çokluk
geluk - pech şans(lık) - şanssız(lık)
geven - nemen vermek - almak
gewoon - bijzonder normal - özel
gezond - ziek sağlıklı - hasta
gierig - vrijgevig cimri - cömert
goed - fout doğru - yanlış
goed - kwaad iyi - kötü
goed - slecht iyi - kötü
groot - klein büyük - küçük
hard - zacht sert - yumuşak
heel - kapot sağlam - kırık
hemel - hel cennet - cehennem
herinneren - vergeten hatırlamak - unutmak
hoog - laag yüksek - alçak
iemand - niemand biri(si) - hiçkimse
individu - samenleving fert - toplum
ingang - uitgang giriş - çıkış
innerlijk - uiterlijk içi - dışı
jong - oud genç - yaşlı
komen - gaan gelmek - gitmek
kopen - verkopen satın almak - satmak
lachen - huilen gülmek - ağlamak
lang - kort uzun - kısa
letterlijk - figuurlijk harfi harfine - mecazi
leven - dood hayat - ölüm
licht - donker aydın - karanlık
liefde - haat sevgi - nefret
links - rechts sol - sağ
maken - breken yapmak - kırmak
mannelijk - vrouwelijk eril - kadınsal
meer - minder çok - az
modern - ouderwets modern - eski
moedig - laf yürekli - korkak
moeilijk - makkelijk zor - kolay
mooi - lelijk güzel - çirkin
nat - droog ıslak - kuru
natuur - cultuur tabiat - kültür
onder - boven altında - üstünde
oorlog - vrede savaş - barış
oorzaak - gevolg neden - sonuç
open - dicht açık - kapalı
opkomst - ondergang doğma - batma
oud - nieuw eski - yeni
overal - nergens her yerde - hiçbir yerde
progressief - conservatief ilerici - tutucu
recht - krom düz - eğri
rijk - arm zengin - fakir
rijkdom - armoede zenginlik - fakirlik
samen - alleen beraber - tek başına
scheiding - huwelijk boşanma - evlilik
schoon - vies temiz - pis
schuldig - onschuldig suçlu - suçsuz
slim - dom akıllı - akılsız
snel - langzaam çabuk, hızlı - yavaş
soms - vaak bazen - çok defa
spreken - zwijgen konuşmak - susmak
stad - platteland şehir - köy
sterk - zwak güçlü - güçsüz
stilstand - beweging durma - hareket
stilte - lawaai sessizlik - gürültü
theorie - praktijk teori - uygulama
tijdelijk - eeuwig geçici - ebedi
toegestaan - verboden serbest - yasak
veel - weinig çok - az
veilig - gevaarlijk emniyetli - tehlikeli
verleden - toekomst geçmiş - gelecek
verstand - gevoel akıl - his
vol - leeg dolu - boş
voor - tegen ....... için, ......e/a karşı
voordeel - nadeel avantaj - desavantaj
vraag - aanbod taleb - arz
vriend - vijand arkadaş - düşman
vroeg - laat erken - geç
warm - koud sıcak - soğuk
water - vuur su - ateş
werknemer - werkgever işçi - patron
winnen - verliezen kazanmak, yenmek - kaybetmek
winst - verlies kâr - kayıp
zoet - zuur tatlı - ekşi
zwaar - licht ağır - hafif
zwart - wit siyah - beyazCitaat van de dag

"Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker. " - Albert Einstein -
(1879-1945)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?